Nowe pożyczki 1Nowe pożyczki 2

Aktualności

Podpisanie umowy z Ministerstwem Gospodarki

  • Wtorek, 14 sierpnia 2012
  • Wyświetleń: 2239

W dniu 6 sierpnia 2012 roku została podpisana umowa ramowa pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze. Umowa została zawarta na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385).

W ramach umowy Agencja zobowiązuje się do prowadzenia programu pożyczek powodziowych przez okres 3 lat, tj. do 31.12.2014 roku. Pożyczki dla przedsiębiorców z sektora MŚP, z terenu województwa lubuskiego, poszkodowanych w wyniku powodzi będą udzielane po wydaniu Rozporządzenia Rady Ministrów o zastosowaniu szczególnych rozwiązań określonych w ustawie.

Dla kogo:
O pożyczki będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy z sektora MŚP (w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), z wyłączeniem przedsiębiorców wykonujących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, którzy ponieśli szkodę w wyniku powodzi. Ponadto ww. przedsiębiorca musi spełniać następujące warunki:

  1. Przedsiębiorca w czasie wystąpienia powodzi wykonywał działalność gospodarczą na obszarze gmin lub miejscowości określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym po ogłoszeniu klęski powodzi;
  2. Przedsiębiorca zatrudniał nie więcej niż 50 pracowników.

O udzielenie pożyczki ubiegać się będzie mógł również przedsiębiorca, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej.

Na co:
Pożyczkę przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć na usuwanie szkód w rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych powstałych w wyniku powodzi w miejscu faktycznego wykonywania działalności gospodarczej; przedsiębiorca będzie mógł także przeznaczyć pożyczkę na usuwanie szkód w środkach trwałych oddanych mu do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Pożyczka będzie mogła być także przeznaczona na remont lub przystosowanie do prowadzenia działalności gospodarczej innego lokalu lub budynku, w sytuacji, gdy, usuwanie szkód w dotychczasowym miejscu prowadzenia wiązałoby się ze zwiększonym ryzykiem powtórnego zniszczenia przez powódź w przyszłości.

Pożyczka:
Pożyczka będzie mogła być udzielona przedsiębiorcy z sektora MŚP jednokrotnie do wysokości szkody poniesionej w wyniku powodzi, w związku z którą wydanie zostanie Rozporządzenie Rady Ministrów, lecz nie więcej niż 50 000,00 PLN.Szczegółowe warunki i informacje dotyczące udzielania pożyczek i składania wniosków dostępne będą na stronie ARR S.A. www.region.zgora.pl, na stronie Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego www.lfp.region.zgora.pl oraz w Urzędach Gmin i Miast na terenie województwa lubuskiego po ukazaniu się Rozporządzenia Rady Ministrów o zastosowaniu szczególnych rozwiązań na wypadek powodzi.

 

Kontakt:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
Lubuski Fundusz Pożyczkowy
Ul. Chopina 14
65-001 Zielona Góra
Tel. 68 329 78 28
Fax. 68 329 78 35
e-mail: