Nowe pożyczki 1Nowe pożyczki 2

DUŻA POŻYCZKA
DLA KOGO

Duża Pożyczka jest skierowana w szczególności do przedsiębiorstw,  które zamierzają realizować przedsięwzięcia innowacyjne na poziomie regionu  oraz projekty dotyczące zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),  m.in. w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy.

O udzielenie Dużej Pożyczki mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, tj:
  • mikro to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR,
  • małe to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR,
  • średnie to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników,  a roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR a/ lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR,
 2. są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego,
 3. nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt. 20 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowanych znajdujących się w trudnej decyzji (Dz. Urz. UE C 249/1 Z 31.07.2014 r.),
 4. nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej  uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
 5. nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzania Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
 6. nie podlegają wykluczeniu z możliwości  dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji,
 7. nie są podmiotami, w stosunku do których Pośrednik Finansowy lub osoby upoważnione do jego reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy tez faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację Operacji,
 8. nie posiadają zaległości w zapłacie podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, 
 9. nie posiadają zaległych zobowiązań wobec innych podmiotów (istniejące zobowiązania mogą mieć wpływ na zdolność do spłaty pożyczki, co może wiązać się z odmową jej udzielenia).