Nowe pożyczki 1Nowe pożyczki 2

DUŻA POŻYCZKA
OPROCENTOWANIE

Duża  Pożyczka  może być oprocentowana zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. na warunkach rynkowych - według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o KomunikatKomisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r. str. 6 lub komunikatu zastępującego),
  2. na warunkach korzystniejszych niż rynkowych – wysokość  stopy bazowej określana jest w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych.

Stopa bazowa ustalona dla Polski  w oparciu o komunikat Komisji Europejskiej wynosi aktualnie  1,87% w skali roku.

Wysokość marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych uzależniona jest od okresu funkcjonowania przedsiębiorstwa, oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz od oferowanego poziomu zabezpieczenia pożyczki. Wysokość w/w marży wynosi od 1 % do 4%. 

Oprocentowanie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe dotyczy wyłącznie przedsięwzięć innowacyjnych na poziomie regionu, a także technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz przyznawane jest na zasadach udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji EU nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis Oprocentowanie to wynosi obecnie 1,87% w skali roku.

Oprocentowanie na warunkach rynkowych
dotyczy wszystkich pozostałych przedsiębiorstw, które nie spełniają warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis. Oprocentowanie  to wynosi obecnie dla firm działających poniżej roku od 5,87% do 8,37%, a dla firm działających powyżej roku  od 2,87% do 5,87% w skali roku.

Oprocentowanie Dużej Pożyczki  jest stałe w całym okresie jej trwania.