Nowe pożyczki 2Nowe pożyczki 1

DUŻA POŻYCZKA
PODSTAWOWE INFORMACJE

PRZEZNACZENIE:

Ze środków Dużej Pożyczki  finansowane będą przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa lubuskiego, mające na celu wsparcie rozwoju oraz zwiększenie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym podniesienie poziomu ich innowacyjności, w szczególności w celu wprowadzenia produktów nowych1 dla firmy, m.in.  poprzez inwestycje związane z:

 • wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych,
 • wprowadzaniem nowych  produktów dla firmy lub utworzeniem nowych miejsc pracy,
 • zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji,
 • finansowaniem rozszerzenia działalności gospodarczej,
 • finansowaniem realizacji nowych projektów.

WARUNKI:

 • wartość pożyczki  od 500 000,01 zł do  2 000 000,00 zł,
 • okres finansowania maksymalnie do 10 lat,
 • wkład własny Pożyczkobiorcy:
  • przypadku pożyczki do 1 000 000,00 zł  - wkład własny nie jest wymagany
  • w przypadku pożyczki  powyżej 1 000 000,00 zł – wkład własny wynosi  10%,
 • brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki,
 • dogodne formy zabezpieczeń,
 • możliwość karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy,
 • oprocentowanie pożyczki  stałe w całym okresie jej trwania,
 • oprocentowanie pożyczki ustalane jest w oparciu o stopę referencyjną określoną w Komunikacie  Komisji  Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych - obowiązującą  w dniu zawarcia umowy o udzielenie pożyczki, 
 • na dzień 01.01.2019 r. stawki oprocentowania, w skali roku, wynoszą:
  •  
   • 1,87% - na przedsięwzięcia innowacyjne na poziomie regionu² oraz na wprowadzenie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK)³; oprocentowanie udzielane jest na warunkach preferencyjnych zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis,
   • od 2,87% dla inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa działające powyżej roku, niekwalifikujące się do udzielenia pomocy de minimis, nie realizujące przedsięwzięć innowacyjnych na poziomie regionu oraz Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK); oprocentowanie udzielane jest na warunkach rynkowych w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych,
   • od 5,87% dla inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa działające poniżej roku, niekwalifikujące się do udzielenia pomocy de minimis, nie realizujące przedsięwzięć innowacyjnych na poziomie regionu oraz Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK); oprocentowanie udzielane jest na warunkach rynkowych w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych,


¹Nowy produkt - produkt jest nowy dla firmy, jeżeli ma nową funkcję lub technologia jego produkcji jest zasadniczo różna od technologii już produkowanych wyrobów. Nowy produkt powstaje w wyniku zastosowanej innowacji produktowej, technologicznej lub procesowej, może to być produkt materialny i niematerialny, w tym usługa. Możliwym jest, ze produkt jest nowy w firmie, ale nie nowy na rynku),

²Przedsięwzięcie innowacyjne na poziomie regionu jest to przedsięwzięcie polegające na wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym w co najmniej skali regionu. Do przedsięwzięć innowacyjnych zaliczamy m.in. ekoinnowacje.

³Technologie informacyjno-komunikacyjne, nazywane też technologiami Informacyjnymi (IT), są technologiami związanymi ze zbieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, rozdzielaniem i prezentacją informacji (tj. tekstów, obrazów, dźwięku). Obejmują one w szczególności technologie komputerowe (sprzęt i oprogramowanie) i technologie telekomunikacyjne. Technologie informacyjne to także dziedzina wiedzy obejmująca: informatykę, telekomunikację i inne technologie powiązane z informacją. Dostarczają one narzędzi, za pomocą których można pozyskiwać informacje, selekcjonować ja, analizować, przetwarzać i przekazywać odbiorcom.


OGRANICZENIA W FINANSOWANIU:

 • finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowania inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych w ramach Dużej PożyczkiI,
 • jeden przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie dwie pożyczki, przy czym ich łączna wartość nie może być wyższa od kwoty 2 000 000,00 zł,
 • środki Dużej Pożyczki  nie mogą nakładać się z finansowaniem z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej.  


WYKLUCZENIA Z FINANSOWANIA:
Środki z Dużej Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innychfunduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 • refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone,
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych,
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji określonym w pkt. dotyczącym przeznaczenia pożyczki.
 • finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta i importera tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych,
 • finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią  i amunicją,
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 • finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych,
 • finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,
 • finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba, że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych.