Nowe pożyczki 1Nowe pożyczki 2

DUŻA POŻYCZKA
ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK

 

Parametry pożyczki Duża Pożyczka
  Minimalna wartośc pożyczki 500 000,00 zł
  Maksymalna wartość pozyczki 2 000 000,00 zł
  Wysokość wkładu własnego pożyczkobiorcy pożyczka do 1 000 000,00 zł – brak wkładu
pożyczka od 1 000 000,01 zł – 10% wkład
  Okres spłaty pożyczki do 120 m-cy

 

  1. Jeden przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie dwie pożyczki, przy czym łączna ich wartość nie może przekroczyć kwoty 2 000 000,00 zł.
  2. Duża Pożyczka  może być oprocentowana na warunkach rynkowych lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pomoc de minimis).
  3. Oprocentowanie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe ustalane jest zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis i dotyczy wyłącznie przesiew zięć innowacyjnych na poziomie regionu oraz Technologii Informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Oprocentowanie to określone w wysokości stopy bazowej z dnia udzielenia pożyczki, ustalonej w oparciu o  Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych. Obecnie oprocentowanie to wynosi  1,85%.
  4. W przypadku pozostałych przedsiębiorstw oprocentowanie ustalane jest na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych.  Obecnie oprocentowanie to wynosi  od 2,85%.
  5. Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału pożyczki wynosi 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.
  6. W przypadku opóźnienia w spłacie rat pożyczki, od kwoty przeterminowanej, będą naliczane odsetki karne w wysokości 1,5 krotności odsetek ustawowych za opóźnienie, o których mowa w art. 481 § 2 K.c. 
  7. Wydatkowanie środków z otrzymanej pożyczki musi zostać  rozliczone i udokumentowane w terminie do 90 dni od jej uruchomienia.  W uzasadnionych przypadkach, wynikających z charakteru inwestycji,  oraz na wniosek pożyczkobiorcy termin ten może ulec wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni.
  8. Termin rozpatrzenia wniosku o pożyczkę wynosi do 30 dni od daty złożenia kompletu wymaganych dokumentów. 
  9. Decyzję o przyznaniu  pożyczki lub jej nieudzieleniu  podejmuje Rada Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego.