Nowe pożyczki 2Nowe pożyczki 1

MAŁA POŻYCZKA 1
ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK

 

Parametry pożyczki Mała Pożyczka 1
  Minimalna wartośc pożyczki brak
  Maksymalna wartość pozyczki 400 000,00 zł
  Wysokość wkładu własnego pożyczkobiorcy brak
  Okres spłaty pożyczki do 60 m-cy

 

  1. Jeden przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie dwie pożyczki, przy czym ich łączna wartość nie może przekroczyć kwoty 400 000,00 zł (tj. 10% wartości Limitu środków przeznaczonych na wypłatę Małych Pożyczek 1).
  2. Mała Pożyczka 1 może być oprocentowana na warunkach rynkowych lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pomoc de minimis).
  3. Oprocentowanie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe ustalane jest zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis i dotyczy wyłącznie inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorstwa w fazie start-up. Oprocentowanie to wynosi 0,50 stopy bazowej z dnia udzielenia pożyczki, ustalonej w oparciu o  Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych. Obecnie oprocentowanie to wynosi 0,935%.
  4. W przypadku pozostałych przedsiębiorstw oprocentowanie ustalane jest na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych.  Obecnie oprocentowanie to wynosi  od 2,87%.
  5. Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.
  6. W przypadku opóźnienia w spłacie rat pożyczki, od kwoty przeterminowanej, będą naliczane odsetki karne w wysokości 1,5 krotności odsetek ustawowych za opóźnienie, o których mowa w art. 481 § 2 K.c. 
  7. Wydatkowanie środków z otrzymanej pożyczki musi zostać  rozliczone i udokumentowane w terminie do 90 dni od jej uruchomienia.  W uzasadnionych przypadkach, wynikających z charakteru inwestycji  oraz na wniosek Pożyczkobiorcy termin ten może ulec wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni.
  8. Termin rozpatrzenia wniosku o pożyczkę wynosi do 30 dni od daty złożenia kompletu wymaganych dokumentów. 
  9. Decyzję o przyznaniu pożyczki lub jej nieudzieleniu  podejmuje Rada Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego.