Nowe pożyczki 2Nowe pożyczki 1

MAŁA POŻYCZKA 2
OPROCENTOWANIE

Mała Pożyczka 2 może być oprocentowana zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. na warunkach rynkowych - według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r. str. 6 lub komunikatu zastępującego),

  2. na warunkach korzystniejszych niż rynkowych – w wysokości 0,50% stopy bazowej z dnia udzielenia pożyczki, przy czym wysokość  stopy bazowej określana jest w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych.


Stopa bazowa, ustalona dla Polski  w oparciu o komunikat Komisji Europejskiej, wynosi aktualnie  1,87% w skali roku.


Wysokość marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych uzależniona jest od okresu funkcjonowania przedsiębiorstwa, oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz od oferowanego poziomu zabezpieczenia pożyczki. Wysokość w/w marży wynosi od 1 % do 4%. 

Oprocentowanie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe dotyczy wyłącznie inwestycji w przedsiębiorstwa w fazie Start-up  oraz przyznawane jest na zasadach udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji EU nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis Oprocentowanie to wynosi obecnie 0,935% w skali roku.

Oprocentowanie na warunkach rynkowych dotyczy wszystkich pozostałych przedsiębiorstw, które nie spełniają warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis. Oprocentowanie to wynosi obecnie od 2,87 %  do 5,87% w skali roku.

Oprocentowanie Małej Pożyczki  2  jest stałe w całym okresie jej trwania.