Nowe pożyczki 2Nowe pożyczki 1

MAŁA POŻYCZKA 2
PODSTAWOWE INFORMACJE

PRZEZNACZENIE:

Ze środków Małej Pożyczki 2 finansowane będą przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa lubuskiego, mające na celu wzmocnienie potencjału gospodarczego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wsparcie ich rozwoju oraz podniesienie konkurencyjności. Pożyczki będą przeznaczone w szczególności dla przedsiębiorstw będących w fazie start-up¹ oraz tych, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc

pracy m.in. poprzez inwestycje związane z:

 • wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych,
 • wprowadzaniem nowych i ulepszonych usług,
 • zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji,
 • finansowaniem rozszerzenia i dywersyfikacji ich działalności gospodarczej,
 • finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub na realizację nowych projektów.

WARUNKI:

 • maksymalna wartość pożyczki  do  500 000,00 zł,
 • okres finansowania maksymalnie do 5 lat,
 • wkład własny Pożyczkobiorcy nie jest wymagany,
 • brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki, 
 • dogodne formy zabezpieczeń,
 •  możliwość karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy,
 • oprocentowanie pożyczki  stałe w całym okresie jej trwania,
 • oprocentowanie pożyczki ustalane jest w oparciu o stopę referencyjną określoną w Komunikacie  Komisji  Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych - obowiązującą  w dniu zawarcia umowy o udzielenie pożyczki, 
 • na dzień 01.01.2019 r. stawki oprocentowania, w skali roku, wynoszą:
  • 0,935% dla inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa w fazie start-up1; oprocentowanie udzielane jest na warunkach preferencyjnych zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis,
  • od 2,87% dla inwestycji realizowanych przez pozostałe przedsiębiorstwa niekwalifikujące się do udzielenia pomocy de minimis.


¹Przedsiębiorstwo w fazie start-up – przedsiębiorstwo działające na rynku (w momencie zawarcia umowy o udzielenie pożyczki) nie dłużej niż dwa lata od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej ustalanej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub na podstawie umowy spółki. dwuletni okres, o którym mowa powyżej liczony jest:

 • dla osób fizycznych – od daty rozpoczęcia wykonywania działalności określonej w CEIDG,
 • dla spółek cywilnych – od daty zawarcia umowy spółki,
 • dla spółek kapitałowych – od daty zawarcia umowy spółki,
 • dla pozostałych spółek handlowych  – od daty rejestracji w KRS,
 • dla oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych – od daty rejestracji w KRS,
 • dla przedsiębiorstw zagranicznych – od daty zawarcia umowy spółki lub daty rejestracji w odpowiednim rejestrze, w zależności od konstrukcji prawnej przedsiębiorstwa zagranicznego, z zastrzeżeniem, że przekształcenie lub zmiana formy prawnej powyższych podmiot traktowana jest jako kontynuacja dotychczas prowadzonej działalności, a nie rozpoczęcie prowadzenia nowej działalności gospodarczej.


OGRANICZENIA W FINANSOWANIU:

 • finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramachfinansowania inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych w ramach Małej Pożyczki 2,
 • finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50%  pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego musi być bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia, na które zostało przyznane finansowanie,
 • jeden przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie dwie pożyczki, przy czym ich łączna wartość nie może być wyższa od kwoty 800 000,00 zł (tj. 10% wartości Limitu środków przeznaczonych na wypłatę Małych Pożyczek  2),
 • środki Małej Pożyczki 2 nie mogą nakładać się z finansowaniem z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej.  


WYKLUCZENIA Z FINANSOWANIA:
Środki z Jednostkowej Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innychfunduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 • refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone,
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych,
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji określonym w punkcie  dotyczącym przeznaczenia pożyczki.
 • finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta i importera tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych,
 • finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 • finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych,
 • finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,
 • finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba, że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych.