Nowe pożyczki 2Nowe pożyczki 1

MAŁA POŻYCZKA 2
ZABEZPIECZENIA

  1. weksel bez protestu in blanco wraz z deklaracją wekslową (obligatoryjnie),
  2. poręczenie wekslowe osób trzecich (fizycznych i prawnych),
  3. zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej wraz z cesją praw z umowy polisy ubezpieczeniowej,
  4. przewłaszczenie własności dóbr zakupionych ze środków pożyczki lub innych dóbr pożyczkobiorcy lub osoby trzeciej wraz z cesją praw z umowy polisy ubezpieczeniowej,
  5. hipoteka,
  6. cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 
  7. zastaw na prawach na lokatach bankowych, 
  8. oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 pkt k.p.c. 
  9. inne zabezpieczenia majątkowe.


Forma zabezpieczenia pożyczki ustalana jest przez ARR S.A. po indywidualnych uzgodnieniach z Pożyczkobiorcą i zależy w szczególności od kwoty pożyczki, ryzyka przedsięwzięcia, stanu majątkowego oraz statusu prawnego Pożyczkobiorcy, jak również od skuteczności zabezpieczeń.

Minimalna wysokość zabezpieczenia pożyczki wynosi co najmniej 100% wartości pożyczki powiększonej o kwotę należnych odsetek.