Nowe pożyczki 2Nowe pożyczki 1

MAŁA POŻYCZKA ROZWOJOWA
OPROCENTOWANIE

Mała Pożyczka Rozwojowa może być oprocentowana zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. na warunkach rynkowych - według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r. str. 6 lub komunikatu zastępującego),

  2. na warunkach korzystniejszych niż rynkowych – w wysokości 0,50% stopy bazowej z dnia udzielenia pożyczki, przy czym wysokość  stopy bazowej określana jest w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych.

Stopa bazowa, ustalona dla Polski  w oparciu o komunikat Komisji Europejskiej, wynosi aktualnie  1,84% w skali roku. Wysokość marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych uzależniona jest od okresu funkcjonowania przedsiębiorstwa, oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz od oferowanego poziomu zabezpieczenia pożyczki. Wysokość w/w marży wynosi od 1 % do 4%.

Oprocentowanie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
dotyczy wyłącznie inwestycji w przedsiębiorstwa w fazie Start-up  oraz inwestycji przedsiębiorstw, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy. W/w oprocentowanie  przyznawane jest na zasadach udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji EU nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis Oprocentowanie to wynosi obecnie 0,92% w skali roku.

Oprocentowanie na warunkach rynkowych
dotyczy wszystkich pozostałych przedsiębiorstw, które nie spełniają warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis. Oprocentowanie to wynosi obecnie od 2,84 %  do 5,84% w skali roku. W przypadku, gdy Jednostkowa Pożyczka została udzielona na warunkach korzystniejszych niż rynkowe przedsiębiorstwu nie będącemu w fazie Start-up, lecz zamierzającemu zwiększyć liczbę miejsc pracy (pomoc de minimis), niespełnienie warunków określonych w § 1 ust. 17 Regulaminu udzielania pożyczek  skutkować będzie zmianą oprocentowania na rynkowe.

W przypadku, gdy Jednostkowa Pożyczka została udzielona na warunkach korzystniejszych niż rynkowe przedsiębiorstwu nie będącemu w fazie Start-up, lecz zamierzającemu zwiększyć liczbę miejsc pracy (pomoc de minimis), niespełnienie warunków określonych w § 1 ust. 17 Regulaminu udzielania pożyczek  skutkować będzie zmianą oprocentowania na rynkowe.


Oprocentowanie Małej Pożyczki Rozwojowej  jest stałe w całym okresie jej trwania.