Nowe pożyczki 2Nowe pożyczki 1

MAŁA POŻYCZKA ROZWOJOWA
OPROCENTOWANIE

 • Mała Pożyczka Rozwojowa może być oprocentowana:
 • w przypadku niespełnienia przez Ostatecznego Odbiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie jest udzielane na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej  oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka.
  Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki udzielanej na warunkach rynkowych jest stałe w całym okresie jej obowiązywania.

  Stopa bazowa publikowana jest przez Komisję Europejską w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i dostępna jest na stronie:
  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
  oraz
  https://uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php

 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji  (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn.  zmianami).
  W przypadku wystąpienia pomocy w formie de minimis obowiązek badania dopuszczalności pomocy, obliczania wartości udzielonej pomocy, zgłaszania faktu udzielenia takiej pomocy, wydania stosownego zaświadczenia oraz składania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej do właściwej instytucji spoczywa na Pośredniku Finansowym, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
  Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości 0,5% rocznie, chyba że musi być podwyższone ze względu na nieposiadanie przez przedsiębiorcę wystarczającego niewykorzystanego limitu pomocy de minimis.  W takim przypadku oprocentowanie ustalane jest na takim poziomie, aby nie został przekroczony przez przedsiębiorcę dopuszczalny limit pomocy de minimis.
  W przypadku realizacji Inwestycji, w wyniku których tworzone są miejsca pracy lub następuje wzrost zatrudnienia, oprocentowanie Jednostkowych Pożyczek wynosi 0,2% rocznie, chyba że musi być podwyższone ze względu na nieposiadanie przez przedsiębiorcę wystarczającego niewykorzystanego limitu pomocy de minimis. W takim przypadku oprocentowanie ustalane jest na takim poziomie, aby nie został przekroczony przez przedsiębiorcę dopuszczalny limit pomocy de minimis.

 • W przypadku niespełnienia przez Ostatecznego Odbiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych.

 • Od środków Pożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą. Powyższe nie dotyczy odrębnie uregulowanych czynności windykacyjnych.

 • Oprocentowanie Małej Pożyczki Rozwojowej jest stałe w całym okresie jej trwania.