Nowe pożyczki 1Nowe pożyczki 2

MAŁA POŻYCZKA ROZWOJOWA
PODSTAWOWE INFORMACJE

PRZEZNACZENIE:

Ze środków Małej Pożyczki Rozwojowej finansowane będą przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa lubuskiego, mające na celu wzmocnienie potencjału gospodarczego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wsparcie ich rozwoju oraz podniesienie konkurencyjności. Pożyczki będą przeznaczone w
szczególności dla przedsiębiorstw będących w fazie Start-up¹ oraz tych, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy m.in. poprzez inwestycje związane z:

 • wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych,
 • wprowadzaniem nowych i ulepszonych usług,
 • zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji,
 • finansowaniem rozszerzenia i dywersyfikacji ich działalności gospodarczej,
 • finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub na realizację nowych projektów.

WARUNKI:

 • maksymalna wartość pożyczki  do  500 000,00 zł,
 • okres finansowania maksymalnie do 5 lat,
 • wkład własny Pożyczkobiorcy nie jest wymagany,
 • brak opłat i prowizji za udzielenie oraz obsługę pożyczki, 
 • dogodne formy zabezpieczeń,
 • możliwość karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy,
 • oprocentowanie pożyczki  stałe w całym okresie jej trwania,
 • oprocentowanie pożyczki ustalane jest w oparciu o stopę referencyjną określoną w Komunikacie  Komisji  Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych - obowiązującą  w dniu zawarcia umowy o udzielenie pożyczki, 
 • na dzień 01.01.2020 r. stawki oprocentowania wynoszą:
  • 0,92% dla inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa w fazie Start-up1; oprocentowanie udzielane jestna warunkach preferencyjnych zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis,
  • od 2,84% dla inwestycji realizowanych przez pozostałe przedsiębiorstwa niekwalifikujące się do udzielenia pomocy de minimis.


¹Przedsiębiorstwo w fazie Start-up
– przedsiębiorstwo działające na rynku (w momencie zawarcia umowy o udzielenie pożyczki) nie dłużej niż dwa lata od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej ustalanej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub na podstawie umowy spółki. dwuletni okres, o którym mowa powyżej liczony jest:

 • dla osób fizycznych – od daty rozpoczęcia wykonywania działalności określonej w CEIDG,
 • dla spółek cywilnych – od daty zawarcia umowy spółki,
 • dla spółek kapitałowych – od daty zawarcia umowy spółki,
 • dla pozostałych spółek handlowych  – od daty rejestracji w KRS,
 • dla oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych – od daty rejestracji w KRS,
 • dla przedsiębiorstw zagranicznych – od daty zawarcia umowy spółki lub daty rejestracji w odpowiednim rejestrze, w zależności od konstrukcji prawnej przedsiębiorstwa zagranicznego, z zastrzeżeniem, że przekształcenie lub zmiana formy prawnej powyższych podmiot traktowana jest jako kontynuacja dotychczas prowadzonej działalności, a nie rozpoczęcie prowadzenia nowej działalności gospodarczej.


OGRANICZENIA W FINANSOWANIU:

 • finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowania inwestycji możliwe jest dowysokości 10% środków wypłaconych w ramach Małej Pożyczki  Rozwojowej,
 • finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50%  pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego musi być bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia, na które zostało przyznane finansowanie,
 • jeden przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie dwie pożyczki, przy czym ich łączna wartość nie może być wyższa od kwoty 588 235,00 zł (tj. 10% wartości Limitu środków przeznaczonych na wypłatę Małych Pożyczek Rozwojowych),
 • środki Małej Pożyczki Rozwojowej nie mogą nakładać się z finansowaniem z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej.  


WYKLUCZENIA Z FINANSOWANIA:

Środki z Małej Pożyczki Rozwojowej nie mogą być przeznaczone na:

 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków iinstrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 • prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej,
 • refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone,
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych,
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji określonym w punkcie  dotyczącym przeznaczenia pożyczki,
 • finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu,
 • finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu,
 • finansowanie zakupu towarów lub usług od dostawców, którzy na dzień dokonania zakupu lub w okresie 12 miesięcy poprzedzających zakup są lub byli związani z Ostatecznym Odbiorcą, Pośrednikiem Finansowym, osobami upoważnionymi do reprezentacji tych podmiotów lub osobami mającymi wpływ na decyzję o udzieleniu Jednostkowej


Pożyczki, przy czym przez powiązania, o których mowa powyżej rozumie się:

 • uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej lub
 • posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji lub
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika lub
 • pozostawanie w stosunku pracy lub zlecenia, lub
 • pozostawianie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 • pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób,
 • finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta i importera tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych,
 • finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią  i amunicją,
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 • finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych,
 • finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,
 • finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba, że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.