Nowe pożyczki 1Nowe pożyczki 2

MAŁA POŻYCZKA ROZWOJOWA
ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK

 

Parametry pożyczki Mała Pożyczka Rozwojowa
 Minimalna  wartość pożyczki   
brak
 Maksymalna  wartość pożyczki
500 000,00 zł
 Wysokość wkładu własnego Pożyczkobiorcy brak
 Okres spłaty pożyczki
do 60 m-cy

 

  1. Jeden przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie dwie pożyczki, przy czym ich łączna wartość nie możeprzekroczyć kwoty 588 235,00 zł (tj. 10% wartości Limitu środków przeznaczonych na wypłatę Małych Pożyczek Rozwojowych).
  2. Mała Pożyczka Rozwojowa może być oprocentowana na warunkach rynkowych lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pomoc de minimis).
  3. W przypadku, gdy Jednostkowa Pożyczka została udzielona na warunkach korzystniejszych niż rynkowe przedsiębiorstwu nie będącemu w fazie Start-up, lecz zamierzającemu zwiększyć liczbę miejsc pracy (pomoc de minimis), niespełnienie warunków określonych w § 1 ust. 17 Regulaminu udzielania pożyczek  skutkować będzie zmianą oprocentowania na rynkowe.
  4. Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.
  5. W przypadku opóźnienia w spłacie rat pożyczki, od kwoty przeterminowanej, będą naliczane odsetki karne w wysokości 1,5-krotności odsetek ustawowych za opóźnienie, o których mowa w art. 481 § 2 K.c.
  6. Wydatkowanie środków z otrzymanej pożyczki musi zostać  rozliczone i udokumentowane w terminie do 180 dni od jej uruchomienia.  W uzasadnionych przypadkach, wynikających z charakteru inwestycji  oraz na wniosek Pożyczkobiorcy termin ten może ulec wydłużeniu maksymalnie o 90 dni.
  7. Termin rozpatrzenia wniosku o pożyczkę wynosi do 30 dni od daty złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
  8. Decyzję o przyznaniu pożyczki lub odmowie jej udzielenia  podejmuje Rada Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego.