Nowe pożyczki 1Nowe pożyczki 2

MAŁA POŻYCZKA ROZWOJOWA
ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK

 

Parametry pożyczki Mała Pożyczka Rozwojowa
 Minimalna  wartość pożyczki   
brak
 Maksymalna  wartość pożyczki
500 000,00 zł
 Wysokość wkładu własnego Pożyczkobiorcy brak
 Okres spłaty pożyczki
do 60 m-cy

 

  1. Jeden przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie dwie pożyczki, przy czym ich łączna wartość nie możeprzekroczyć kwoty 588 235,00 zł (tj. 10% wartości Limitu środków przeznaczonych na wypłatę Małych Pożyczek Rozwojowych).
  2. Mała Pożyczka Rozwojowa może być oprocentowana na warunkach rynkowych lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pomoc de minimis).
  3. Oprocentowanie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe ustalane jest zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis i dotyczy wyłącznie inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorstwa w fazie Start-up lub inwestycji przedsiębiorstw, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy. Oprocentowanie to wynosi 0,50 stopy bazowej z dnia udzielenia pożyczki, ustalonej w oparciu o  Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych. Obecnie oprocentowanie to wynosi 0,92%.
  4. W przypadku pozostałych przedsiębiorstw oprocentowanie ustalane jest na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych.  Obecnie oprocentowanie to wynosi  od 2,84%.
  5. W przypadku, gdy Jednostkowa Pożyczka została udzielona na warunkach korzystniejszych niż rynkowe przedsiębiorstwu nie będącemu w fazie Start-up, lecz zamierzającemu zwiększyć liczbę miejsc pracy (pomoc de minimis), niespełnienie warunków określonych w § 1 ust. 17 Regulaminu udzielania pożyczek  skutkować będzie zmianą oprocentowania na rynkowe.
  6. Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.
  7. W przypadku opóźnienia w spłacie rat pożyczki, od kwoty przeterminowanej, będą naliczane odsetki karne w wysokości 1,5-krotności odsetek ustawowych za opóźnienie, o których mowa w art. 481 § 2 K.c.
  8. Wydatkowanie środków z otrzymanej pożyczki musi zostać  rozliczone i udokumentowane w terminie do 180 dni od jej uruchomienia.  W uzasadnionych przypadkach, wynikających z charakteru inwestycji  oraz na wniosek Pożyczkobiorcy termin ten może ulec wydłużeniu maksymalnie o 90 dni.
  9. Termin rozpatrzenia wniosku o pożyczkę wynosi do 30 dni od daty złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
  10. Decyzję o przyznaniu pożyczki lub odmowie jej udzielenia  podejmuje Rada Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego.