Nowe pożyczki 2Nowe pożyczki 1

MIKROPOŻYCZKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Dla Kogo

O pożyczkę ze środków Funduszu może ubiegać się osoba fizyczna, która:

  • zamieszkuje na obszarze województwa lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (zgodnie z art. 25 KC miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu),
  • zamierza rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego,
  • w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu (podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie) nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub nie prowadziła działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in.: działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową),
  •  w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu (podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie) nie korzystała i nie korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz ze środków oferowanych w ramach PO KL na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej,
  • nie była karana za przestępstwo skarbowe oraz korzysta w pełni z praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie była karana karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej „ufp”) (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),
  • nie zalega z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  • nie posiada zaległych zobowiązań wobec innych podmiotów; ewentualne istniejące zobowiązania mogą wpływać na zdolność do spłaty pożyczki, co może wiązać się z odmową jej udzielenia,
  • nie jest zatrudniona w ARR S.A. lub w Instytucji Pośredniczącej (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze)  i Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze).

W przypadku wyczerpania srodków w procesie rekrutacji pierwszeństwo będą miały:
- kobiety,
- osoby pracujące,
- pracownicy naukowi, studenci i absolwenci.