Nowe pożyczki 2Nowe pożyczki 1

MIKROPOŻYCZKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Oprocentowanie

 

  1. Pożyczki podlegają oprocentowaniu preferencyjnemu, tj. ustalanemu poniżej stopy referencyjnej, obliczanemu przy
    zastosowaniu  obowiązującej stopy bazowej (od 01.01.2019 r. stopa bazowa dla Polski wynosi 1,87%).
  2. Wysokość oprocentowania preferencyjnego 2%.
  3. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie pożyczki i naliczane od dnia jej uruchomienia.
  4. W przypadku opóźnienia w spłacie, od kwoty przeterminowanej naliczane są odsetki karne w wysokości 1,5 krotności odsetek ustawowych od należności złotowych.
  5. Przyznanie pożyczki oprocentowanej wg stawki preferencyjnej jest związane z udzielaniem pomocy publicznej. Różnica między oprocentowaniem standardowym a preferencyjnym stanowi pomoc de minimis.


Szczegółowe zasady oprocentowania pożyczek w Projekcie pn. „Dodaj pieniądze do pomysłu”  zawarte są w Regulaminie udzielania pożyczek.

 

PRZYKŁAD:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania RRSO dla pożyczki udzielonej w ramach Projektu wynosi 2,0184%, przy następujących założeniach:
- kwota pożyczki 50 000 złotych,
- okres spłaty 60 miesięcy,
- oprocentowanie 2,00% w skali roku,
- prowizja przed uruchomieniem pożyczki 0%,
- opłata za rozpatrzenie wniosku 0 złotych.
Całkowity koszt pożyczki to 2 544,18 złotych. Rata kapitałowato  833 złote. Najwyższe odsetki przy pierwszej racie 82,19 złotych, najniższe przy ostatniej racie 1,4 złotych.
(obliczone dla wypłaty pożyczki w dniu 01 stycznia 2017 roku).