Lubuski Fundusz PożyczkowyLubuski Fundusz Pożyczkowy

MIKROPOŻYCZKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Wymagane Dokumenty

 

Wszystkie dokumenty dostępne w zakładce " Dokumenty do pobrania"

 

Dokumenty wymagane przy naborze do projektu:

 •      Formularz rekrutacyjny
 •      Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o pożyczkę:

 •       Wniosek o pożyczkę
 •       Kwestionariusz wnioskodawcy - Oświadczenie majątkowe
 •       Kwestionariusz współmałżonka wnioskodawcy
 •       Zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy (w przypadku dodatkowego źródła dochodu)
 •       Zaświadczenie o dochodach współmałżonka wnioskodawcy
 •       Zakres upoważnienia konsumenta
 •       Inne dokumenty wymienione we wniosku o pożyczkę

Dokumenty wymagane do podpisania umowy pożyczki:

 •       Kopia dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej
 •       Kopia dokumentu zawierającego PESEL uczestnika projektu
 •       Kopia dokumentu nadania numeru NIP
 •       Kopia zgłoszenia do ZUS (ZZA, ZUA)
 •       Zaktualizowany wniosek o udzielenie pożyczki, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji
 •       Kopia umowy na prowadzenie rachunku bankowego obsługującego działalność gospodarczą
 •       Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Dokumenty dotyczące prawnego zabezpieczenia pożyczki w zależności od rodzaju zabezpieczenia:

 •       Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach poręczycieli
 •       Oświadczenia o stanie majątkowym poręczycieli wraz z oświadczeniem ich współmałżonków
 •       Zakres upoważnienia konsumenta
 •       Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości
 •       Wycena przedmiotu zabezpieczenia
 •       Polisa ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia
 •       Inne (wymienić) (np. zezwolenia, koncesje, umowy z odbiorcami, kontrakty, tytuł własności, umowa najmu,
        dzierżawy itp.)