Nowe pożyczki 2Nowe pożyczki 1

MIKROPOŻYCZKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Wymagane Dokumenty

 

Wszystkie dokumenty dostępne w zakładce " Dokumenty do pobrania"

 

 Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o pożyczkę:


 •       Formularz rekrutacyjny
 •       Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 •       Wniosek o pożyczkę
 •       Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy
 •       Zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy (w przypadku dodatkowego źródła dochodu)
 •       Zaświadczenie o dochodach współmałżonka wnioskodawcy (jeżeli dotyczy)
 •       Zakres upoważnienia konsumenta
 •       Oświadczenie o niezaleganiu w zapłacie podatków i składek do ZUS oraz Urzędu Skarbowego
 •       Inne dokumenty wymienione we wniosku o pożyczkę

Dokumenty wymagane do podpisania umowy pożyczki:

 •       Kopia dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej
 •       Kopia dokumentu nadania numeru NIP
 •       Kopia zgłoszenia do ZUS (ZZA, ZUA)
 •       Zaktualizowany wniosek o udzielenie pożyczki, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji
 •       Kopia umowy na prowadzenie rachunku bankowego obsługującego działalność gospodarczą
 •       Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Dokumenty dotyczące prawnego zabezpieczenia pożyczki w zależności od rodzaju zabezpieczenia:

 •       Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach poręczycieli
 •       Oświadczenie majątkowe poręczyciela
 •       Zakres upoważnienia konsumenta
 •       Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości (lub informacja z Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych
        Ksiąg Wieczystych prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości - wydruk elektroniczny)
 •       Wycena przedmiotu zabezpieczenia
 •       Polisa ubezpieczeniowa przedmiotu zabezpieczenia
 •       Inne (wymienić) np. zezwolenia, koncesje, umowy z odbiorcami, kontrakty, tytuł własności, umowa najmu,
        dzierżawy itp.