Nowe pożyczki 2Nowe pożyczki 1

MIKROPOŻYCZKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Zabezpieczenia

 Zabezpieczenie pożyczki wynosi minimum 100% kwoty podstawowej pożyczki wraz z należnymi odsetkami i może je stanowić w szczególności:

  •   weksel bez protestu in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  •   poręczenie przez osoby trzecie,
  •   przewłaszczenie własności dóbr zakupionych przez pożyczkobiorcę lub innych dóbr pożyczkobiorcy lub osoby trzeciej wraz
      z  cesją praw z umowy polisy ubezpieczeniowej,
  •   hipoteka wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości,
  •   zastaw na prawach na lokatach bankowych,
  •   inne zabezpieczenia majątkowe.


Forma zabezpieczenia pożyczki ustalana jest przez ARR S.A. po indywidualnych uzgodnieniach z Wnioskodawcą i zależy w szczególności od kwoty pożyczki, ryzyka przedsięwzięcia, stanu majątkowego Wnioskodawcy oraz skuteczności zabezpieczeń.