Nowe pożyczki 2Nowe pożyczki 1

POŻYCZKA INWESTYCYJNA 1
ZASADY UDZIELANIA

 

  Parametry pożyczki   Pożyczka Inwestycyjna 1
Minimalna wartość pożyczki brak
Maksymalna wartość pożyczki 
 1 200 000,00 PLN
 Wysokość wkładu własnego Pożyczkobiorcy  brak
Okres spłaty pożyczki
do 120 m-cy (10 lat)
Karencja w spłacie kapitału (nie wydłuża okresu spłaty  pożyczki) do 12 m-cy
  
Okres rozliczenia pożyczki do 180 dni
  
Oprocentowanie preferencyjne  (dla przedsiębiorstw mogących skorzystać z pomocy de minimis) 0,2 % w skali roku - w przypadku utworzenia nowego miejsca pracy
---------------------------------------------------------------------------
0,5% w skali roku  - dla pozostałych przedsiębiorstw
Oprocentowanie rynkowe (gdy przedsiębiorstwo nie spełnia warunków udzielenia pomocy de minimis) Dla przedsiębiorstw działających do 12 miesięcy: od  4,44%
-----------------------------------------------------------------------
Dla przedsiębiorstw działających powyżej 12 miesięcy: od 1,44%
Opłata za rozpatrzenie wniosku
   Brak
Inne opłaty i prowizje

   Brak

 

  1. Pożyczka Inwestycyjna 1 jest oprocentowana na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pomoc de minimis) lub na warunkach rynkowych.

  2. Oprocentowanie Pożyczki Inwestycyjnej 1 jest stałe w całym okresie jej spłaty.

  3. Wydatkowanie środków z otrzymanej pożyczki musi zostać rozliczonei udokumentowane w terminie do 180 dni od jej uruchomienia. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z charakteru inwestycji oraz na wniosek Pożyczkobiorcy termin ten może ulec wydłużeniu maksymalnie o 90 dni.

  4. Ocenie podlegają jedynie kompletne wnioski o udzielenie pożyczki.

  5. Termin rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki wynosi do 30 dni od daty jego zarejestrowania.

  6.  Decyzję o przyznaniu pożyczki lub odmowie jej udzielenia podejmuje Rada Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego.