Nowe pożyczki 2Nowe pożyczki 1

POŻYCZKA NA INNOWACJE
DLA KOGO ?

O udzielenie „Pożyczki na innowacje” mogą ubiegać się przedsiębiorstwa mające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i realizujące przedsięwzięcia na terenie województwa lubuskiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Prowadzą określoną przepisami prawa działalność gospodarczą i spełniają warunki jej wykonywania (wpis do właściwego rejestru, koncesje, zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej itp.) przez okres min. 1 miesiąca.
 2. Są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.:
  • mikro to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR,
  • małe to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR,
  • średnie to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.
 3. Terminowo regulują zobowiązania wobec Skarbu Państwa oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 4. Nie są przedsiębiorcami będącymi w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11 Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.
 5. Nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.