Nowe pożyczki 1Nowe pożyczki 2

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

W celu ograniczenia negatywnych skutków gospodarczych wywołanych pandemią COVID-19, Zarząd Województwa Lubuskiego, będący dysponentem środków publicznych przekazanych Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr RPLB.02.05.00-08-002/09-00 z dnia 24.07.2009 r. o dofinansowanie Projektu pn. „Dokapitalizowanie Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, umożliwił wprowadzenie tymczasowych rozwiązań na rzecz wsparcia płynności w przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego oraz utrzymania miejsc pracy.

Mając na względzie poprawę trudnej sytuacji przedsiębiorców, wynikającej z nagłego niedoboru środków finansowych, do oferty Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, działającego w strukturach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., wprowadzony został nowy produkt – Pożyczka Płynnościowa. Środki z w/w pożyczki przeznaczone zostaną na finansowanie bieżących wydatków ponoszonych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego, które poniosły realne konsekwencje gospodarcze wynikające z pandemii COVID-19. Celem w/w finansowania jest wsparcie przedsiębiorstw w utrzymaniu bieżącej płynności oraz kontynuowaniu działalności gospodarczej.

Udzielaniem Pożyczek Płynnościowych oraz ich dalszą obsługą zajmuje się Lubuski Fundusz Pożyczkowy, którego siedziba znajduje się w Zielonej Górze przy ul. Chopina 14.

Szczegółowe informacje odnośnie „Pożyczki Płynnościowej” oraz warunków jej udzielania znajdują się na stronie internetowej Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, w odrębnej zakładce. Zostały tam również zamieszczone formularze dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o w/w pożyczkę.

Dodatkowe informacje na temat wszystkich pożyczek udzielanych przez Lubuski Fundusz Pożyczkowy można uzyskać w następujących Punktach Obsługi Klienta:

Lubuski Fundusz Pożyczkowy
Zielona Góra, ul. Chopina 14
tel. 68 329 78 27; 68 329 78 28
email:


Punkt Informacyjny ARR S.A. w Gorzowie Wlkp.
Gorzów Wlkp., ul. Kazimierza Wielkiego 1
tel. 95 739 03 16
email: