Nowe pożyczki 2Nowe pożyczki 1

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA
OPŁATY I PROWIZJE

1.    Tabela opłat od Pożyczkobiorców za obsługę administracyjną Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, obowiązująca od 1 lipca 2016 r. dla środków pozyskanych z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przedstawia się następująco:

 

  Lp.   Rodzaj czynności usług   Stawka
  1   Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku   0,00 zł
  2   Prowizja za przyznanie pożyczk   0,00 zł
  3   Opłata za sporządzenie aneksu do umowy   0,00 zł
  4   Zawarcie z dłużnikiem porozumienia/ugody w sprawie spłaty zadłużenia   0,00 zł
  5   Wydanie opinii o Pożyczkobiorcy   0,00 zł
  6   Opłaty notarialne, sądowe, koszty zastępstwa procesowego, koszty egzekucyjne 
 Zgodnie z rzeczywistym kosztem 


Opłaty i prowizje należy uiszczać na rachunek Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego wskazany przez Pożyczkodawcę.