Nowe pożyczki 1Nowe pożyczki 2

Pożyczki dla firm - całe województwo lubuskie

Na podstawie Umów nr RPLB.02.05.00-08-002/09-00 z dnia 24.07.2009 r. oraz RPLB.02.05.00-08-004/13-00 z dnia 30.08.2013 r. o dofinansowanie Projektów „Dokapitalizowanie Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”, Działanie 2.5 „ Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu”, a następnie umów Strategii Wyjścia, Lubuski Fundusz Pożyczkowy otrzymał dokapitalizowanie w wysokości 18.512.957,42 PLN.


Projekty zakładają udzielanie pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa lubuskiego. Maksymalna kwota pożyczki ustalona została w wysokości 400.000,00 PLN, a maksymalny okres jej spłaty to 84 miesiące. Projekty są realizowane zgodnie z warunkami umów zawartych z Województwem Lubuskim do 30.06.2026 r. Warunki udzielania pożyczek w ramach tych projektów opisane są szczegółowo w Regulaminie nr 2 oraz Regulaminie nr 4 Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego.

UWAGA!

Wyplaty pożyczek następują do wysokości wolnych środków zgromadzonych na rachunkach Projektów

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju lubuskiego...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013