Lubuski Fundusz PożyczkowyLubuski Fundusz Pożyczkowy

Pożyczki dla firm - całe województwo lubuskie
rodzaje pożyczek

Pożyczki mogą być przeznaczone na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

I.    Obrotowe  na  zakup towarów, surowców i materiałów,

 WARUNKI:

 •     maksymalna  kwota pożyczki 120 000,00 zł,
 •     okres finansowania maksymalnie 3 lata,
 •     do 100% finansowania,
 •     brak opłat za rozpatrzenie wniosku,
 •     dogodne formy zabezpieczeń,
 •     możliwość karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy (ustalana indywidualnie),
 •     oprocentowanie dla firm działających do 12 miesięcy  – od 5,83%, dla firm działających powyżej 12 miesięcy – od 2,83%.


II.    Inwestycyjne na:

 •       remont, budowę i przebudowę nieruchomości,
 •       zakup nieruchomości, w tym koszt wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz inne wydatk
        związane z przygotowaniem i realizacją  inwestycji,
 •       zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia,
 •       zakup środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,
 •       inne nakłady związane z prowadzeniem przedsięwzięcia w ramach działalności gospodarczej.

WARUNKI:

 •     maksymalna  kwota pożyczki 400 000,00 zł,
 •     okres finansowania maksymalnie 7 lat,
 •     do 100% finansowania,
 •     brak opłat za rozpatrzenie wniosku,
 •     dogodne formy zabezpieczeń,
 •     możliwość karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy (ustalana indywidualnie),
 •     oprocentowanie dla firm działających do 12 miesięcy  – od 5,83%, dla firm działających powyżej 12 miesięcy – od 2,83%.

III.   Pożyczka łączona z dotacją

przeznaczona na finansowanie wkładu własnego do Projektu współfinansowanego ze środków europejskich
Pożyczka jest udzielana na finansowanie tzw. kosztów kwalifikowalnych Projektu, które nie są objęte dotacją, oraz kosztów niekwalifikowanych (tj. wydatków, na finansowanie których nie przysługuje dotacja, ale które są niezbędne do realizacji Projektu).
LFP w ramach pożyczki łączonej może udzielići promesy na okres do 9 miesięcy.


Ścieżka i warunki uzyskania pożyczki łączonej:
UWAGA: uruchomienie pożyczki nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie!
1.    Złożenie wniosku o pożyczkę wraz z wymaganymi dokumentami, w tym Wniosek o dofinansowanie.
2.    Ocena wniosku pożyczkowego.
3.    Wydanie promesy (jeżeli dotyczy).
4.    Złożenie Wniosku o dofinansowanie (z wymaganymi dokumentami, w tym promesą) w odpowiedniej Instytucji Wdrażającej.
5.    Przyznanie dotacji (jeżeli dotacja nie zostanie przyznana , promesa traci swą ważność).
6.    Podpisanie Umowy o dofinansowanie (dotację) Projektu z Instytucją Wdrażającą.
7.    Podpisanie umowy pożyczki i zabezpieczenie pożyczki.
8.    Wypłata pożyczki.
9.    Realizacja Projektu inwestycyjnego przez przedsiębiorcę.
10.  Rozliczenie wydatków sfinansowanych z pożyczki.
11.  Spłata pożyczki łączonej – zgodnie z określonym harmonogramem spłat.

WARUNKI:

 •     maksymalna  kwota pożyczki 400 000,00 zł,
 •     okres finansowania maksymalnie 7 lat,
 •     100% finansowania,
 •     brak opłat za rozpatrzenie wniosku,
 •     promesa o okresie ważności do 9 miesięcy,
 •     dogodne formy zabezpieczeń,
 •     możliwość karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy (ustalana indywidualnie),
 •     oprocentowanie dla firm działających do 12 miesięcy  – od 5,83%, dla firm działających powyżej 12 miesięcy – od 2,83%,
 •     do rozliczenia pożyczki przyjmuje się wartość netto inwestycji dla przedsiębiorców będących płatnikami podatku VAT oraz 100% inwestycji dla MŚP, którzy nie są płatnikami VAT, zgodnie z oświadczeniem złożonym we wniosku o pożyczkę.


WYMAGANE DOKUMENTY:

Aby ubiegać się o pożyczkę łączoną z dotacją, należy przedłożyć w LFP:

 •  Wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami (zgodnie z obowiązującym w LFP wzorem),
 •  Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, odpowiedni dla danego działania programu operacyjnego.

Z pożyczką łączoną ściśle powiązana jest promesa udzielenia pożyczki. Ze względu na wymagania programów pomocowych stanowi ona potwierdzenie dla instytucji oceniającej wniosek, że firma posiada zabezpieczone środki na wniesienie własnego udziału do realizacji Projektu.

IV.   Pożyczka na „5”

 przeznaczona na zakup środków obrotowych
Pożyczka na „5” udzielana jest na finansowanie zakupu środków obrotowych tj. towarów, materiałów, produktów, wartości niematerialnych i prawnych. Z pożyczki mogą korzystać przedsiębiorcy działający powyżej 12 miesięcy. Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane bieżące wydatki przedsiębiorcy m.in. opłaty bieżące, usługi księgowej, wynagrodzenia pracownicze oraz wydatki konsumpcyjne.

Ścieżka i warunki uzyskania pożyczki na „5”:
1.    Złożenie wniosku o pożyczkę wraz z wymaganymi dokumentami.
2.    Ocena wniosku pożyczkowego przy zastosowaniu uproszczonej procedury, opartej na ocenie zerojedynkowej - spełnienie łącznie 8 kryteriów,
3.    Wydanie decyzji.
4.    Podpisanie umowy pożyczki.
5.    Zabezpieczenie pożyczki.
6.    Wyplata pożyczki.
7.    Rozliczenie wydatków sfinansowanych z pożyczki.
8.    Spłata pożyczki– zgodnie z określonym harmonogramem spłat.

 

WARUNKI:

 • maksymalna  kwota pożyczki 50 000,00 zł,
 • okres finansowania maksymalnie 3 lata,
 • przeznaczona na zakup środków obrotowych tj. towarów, materiałów, produktów, wartości niematerialnych i prawnych,
 • 90% finansowania przedsięwzięcia,
 • brak konieczności przygotowania analizy finansowej z prognozami na lata kredytowania,
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku,
 • dogodne formy zabezpieczeń np. weksel poręczony przez jednego poręczyciela lub LFPK,
 • możliwość karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy (ustalana indywidualnie),
 • oprocentowanie ustalane w oparciu o stopę bazową i marżę w wysokości 4%, obecnie 5,83%
 • do rozliczenia pożyczki przyjmuje się wartość netto zakupu dla przedsiębiorców będących płatnikami podatku VAT oraz 100% inwestycji dla MŚP,
  którzy nie są płatnikami VAT, zgodnie z oświadczeniem złożonym we wniosku o pożyczkę.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Aby ubiegać się o Pożyczkę na „5” nalezy przedłożyć w LFP:

 • Wniosek o pożyczkę wraz załącznikami (zgodnie z obowiązującym w LFP wzorem, do pobrania w dziale „Dokumenty do pobrania”),
 • Zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US,
 • Dokumenty finansowe potwierdzające wyniki finansowe za rok ubiegły oraz okres bieżący przed złożeniem wniosku o pożyczkę (np. zeznanie roczne za rok ubiegły, kserokopia książki przychodów i rozchodów),
 • Dokument potwierdzający posiadanie rachunku bieżącego przedsiębiorcy.

 

Uwaga!

1.     Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane zakupy o charakterze konsumpcyjnym.
2.     Pożyczki nie mogą być przeznaczone na spłatę innych pożyczek i kredytów.