Lubuski Fundusz PożyczkowyLubuski Fundusz Pożyczkowy

Pożyczki dla firm - całe województwo lubuskie
rodzaje pożyczek

Uwaga!

1.     Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane zakupy o charakterze konsumpcyjnym.
2.     Pożyczki nie mogą być przeznaczone na spłatę innych pożyczek i kredytów.

Pożyczki mogą być przeznaczone na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:


I.    Obrotowe  na  zakup towarów, surowców i materiałów,

 WARUNKI:

 •     maksymalna  kwota pożyczki 120 000,00 zł,
 •     okres finansowania maksymalnie 3 lata,
 •     do 100% finansowania,
 •     brak opłat za rozpatrzenie wniosku,
 •     dogodne formy zabezpieczeń,
 •     możliwość karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy (ustalana indywidualnie),
 •     oprocentowanie dla firm działających do 12 miesięcy  – od 5,83%, dla firm działających powyżej 12 miesięcy – od 2,83%.


II.    Inwestycyjne na:

 •       remont, budowę i przebudowę nieruchomości,
 •       zakup nieruchomości, w tym koszt wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz inne wydatki
        związane z przygotowaniem i realizacją  inwestycji,
 •       zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia,
 •       zakup środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,
 •       inne nakłady związane z prowadzeniem przedsięwzięcia w ramach działalności gospodarczej.

WARUNKI (dla pożyczek udzielanych ze środków LRPO):

 •     maksymalna  kwota pożyczki 400 000,00 zł,
 •     okres finansowania maksymalnie 7 lat,
 •     do 100% finansowania,
 •     brak opłat za rozpatrzenie wniosku, brak prowizji,
 •     dogodne formy zabezpieczeń,
 •     możliwość karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy (ustalana indywidualnie),
 •     oprocentowanie dla firm działających do 12 miesięcy  – od 5,83%, dla firm działających powyżej 12 miesięcy – od 2,83%.

WARUNKI (dla pożyczek udzielanych ze środków własnych LFP):

 •     maksymalna  kwota pożyczki 200 000,00 zł,
 •     okres finansowania maksymalnie 5 lat,
 •     wymagane 10% wkładu własnego,
 •     brak opłat za rozpatrzenie wniosku, brak prowizji,
 •     dogodne formy zabezpieczeń,
 •     możliwość karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy (ustalana indywidualnie),
 •     oprocentowanie dla firm działających do 12 miesięcy  – od 5,83%, dla firm działających powyżej 12 miesięcy – od 2,83%

 

III.   Pożyczka łączona z dotacją

przeznaczona na finansowanie wkładu własnego do Projektu współfinansowanego ze środków europejskich.
Pożyczka jest udzielana na finansowanie tzw. kosztów kwalifikowalnych Projektu, które nie są objęte dotacją oraz kosztów niekwalifikowanych (tj. wydatków, na finansowanie których nie przysługuje dotacja, ale które są niezbędne do realizacji Projektu).
LFP w ramach pożyczki łączonej może udzielić promesy na okres do 9 miesięcy.


Ścieżka i warunki uzyskania pożyczki łączonej:
UWAGA: uruchomienie pożyczki nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie!
1.    Złożenie wniosku o pożyczkę wraz z wymaganymi dokumentami, w tym wniosku o dofinansowanie.
2.    Ocena wniosku pożyczkowego.
3.    Wydanie promesy (jeżeli dotyczy).
4.    Złożenie Wniosku o dofinansowanie (z wymaganymi dokumentami, w tym promesą) w odpowiedniej Instytucji Wdrażającej.
5.    Przyznanie dotacji (jeżeli dotacja nie zostanie przyznana promesa traci swą ważność).
6.    Podpisanie Umowy o dofinansowanie (dotację) Projektu z Instytucją Wdrażającą.
7.    Podpisanie umowy pożyczki i zabezpieczenie pożyczki.
8.    Wypłata pożyczki.
9.    Realizacja Projektu inwestycyjnego przez przedsiębiorcę.
10.  Rozliczenie wydatków sfinansowanych z pożyczki.
11.  Spłata pożyczki łączonej – zgodnie z określonym harmonogramem spłat.

WARUNKI:

 •     maksymalna  kwota pożyczki 400 000,00 zł,
 •     okres finansowania maksymalnie 7 lat,
 •     100% finansowania,
 •     brak opłat za rozpatrzenie wniosku,
 •     promesa o okresie ważności do 9 miesięcy,
 •     dogodne formy zabezpieczeń,
 •     możliwość karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy (ustalana indywidualnie),
 •     oprocentowanie dla firm działających do 12 miesięcy  – od 5,83%, dla firm działających powyżej 12 miesięcy – od 2,83%,
 •     do rozliczenia pożyczki przyjmuje się wartość netto inwestycji dla przedsiębiorców będących płatnikami podatku VAT oraz
      100% inwestycji dla MŚP, którzy nie są płatnikami VAT, zgodnie z oświadczeniem złożonym we wniosku o pożyczkę.


WYMAGANE DOKUMENTY:

Aby ubiegać się o pożyczkę łączoną z dotacją należy przedłożyć w LFP:

 •  Wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami (zgodnie z obowiązującym w LFP wzorem),
 •  Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikam (odpowiedni dla danego działania w ramach programu operacyjnego).

 

IV.   Pożyczka na „5”

 przeznaczona na zakup środków obrotowych oraz inwestycyjnych.
Pożyczka na „5” udzielana jest na finansowanie zakupu środków obrotowych, tj. towarów, materiałów, produktów oraz inwestycyjnych, tj. maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych itp. Z pożyczki mogą korzystać przedsiębiorcy działający powyżej 12 miesięcy. Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane bieżące wydatki przedsiębiorcy m.in. opłaty bieżące, usługi księgowej, wynagrodzenia pracownicze oraz wydatki konsumpcyjne.

Ścieżka i warunki uzyskania pożyczki na „5”:
1.    Złożenie wniosku o pożyczkę wraz z wymaganymi dokumentami.
2.    Ocena wniosku pożyczkowego przy zastosowaniu uproszczonej procedury, opartej na ocenie zerojedynkowej - spełnienie
       łącznie 8 kryteriów,
3.    Wydanie decyzji.
4.    Podpisanie umowy pożyczki.
5.    Zabezpieczenie pożyczki.
6.    Wyplata pożyczki.
7.    Rozliczenie wydatków sfinansowanych z pożyczki.
8.    Spłata pożyczki– zgodnie z określonym harmonogramem spłat.

 

WARUNKI:

 • maksymalna  kwota pożyczki 50 000,00 zł,
 • okres finansowania maksymalnie 3 lata,
 • przeznaczona na zakup środków obrotowych, tj. towarów, materiałów, produktów oraz inwestycyjnych, tj. maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych itp.,
 • 90% finansowania przedsięwzięcia,
 • brak konieczności przygotowania analizy finansowej z prognozami na lata kredytowania,
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku,
 • dogodne formy zabezpieczeń np. weksel poręczony przez jednego poręczyciela lub LFPK,
 • możliwość karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy (ustalana indywidualnie),
 • oprocentowanie ustalane w oparciu o stopę bazową i marżę - obecnie 5% (stopa bazowa 1,83%, marża 3,17%),
 • do rozliczenia pożyczki przyjmuje się  100% inwestycji.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Aby ubiegać się o Pożyczkę na „5” nalezy przedłożyć w LFP:

 • Wniosek o pożyczkę wraz załącznikami (zgodnie z obowiązującym w LFP wzorem, do pobrania w dziale „Dokumenty do pobrania”),
 • Zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US,
 • Dokumenty finansowe potwierdzające wyniki finansowe za rok ubiegły oraz okres bieżący przed złożeniem wniosku o pożyczkę (np. rozliczenie podatkowe za rok ubiegły, kserokopia książki przychodów i rozchodów),
 • Dokument potwierdzający posiadanie rachunku bieżącego przedsiębiorcy.