Nowe pożyczki 2Nowe pożyczki 1

Pożyczki dla firm - całe województwo lubuskie
zabezpieczenia

 

  1.     weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  2.     poręczenie wekslowe osób fizycznych o udokumentowanych regularnych dochodach,
  3.     poręczenie wekslowe osób prawnych o udokumentowanych regularnych dochodach,   
  4.     hipoteka,
  5.     cesja praw z ubezpieczenia nieruchomości,
  6.     przewłaszczenie majątku ruchomego wraz z cesją praw z  umowy ubezpieczenia,
  7.     zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia,
  8.     cesja wierzytelności z lokaty bankowej,
  9.     inne formy zabezpieczenia,
  10.     oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 pkt k.p.c.

 
    Minimalna wysokość zabezpieczenia - 100% wartości pożyczki powiększonej o kwotę należnych odsetek.