Nowe pożyczki 2Nowe pożyczki 1

pożyczki dla firm - powiat nowosolski
zabezpieczenia

  1.  weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  2.  poręczenie wekslowe osób fizycznych o udokumentowanych regularnych dochodach,
  3.  poręczenie wekslowe osób prawnych o udokumentowanych regularnych dochodach,
  4.  hipoteka,
  5.  cesja praw z ubezpieczenia nieruchomości,
  6.  przewłaszczenie majątku ruchomego wraz z cesją praw z  umowy ubezpieczenia,
  7.  zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia,
  8.  cesja wierzytelności z lokaty bankowej,
  9.  inne formy zabezpieczenia,
  10.  oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 pkt k.p.c.


 

Minimalna wysokość zabezpieczenia - 100% wartości pożyczki powiększonej o kwotę należnych odsetek.