Nowe pożyczki 2Nowe pożyczki 1

pożyczki dla firm - powiat nowosolski
zasady udzielania pożyczek

 

 1.     Kwota pożyczki na każdy projekt może wynosić  do 120.000,00 zł.
 2.     Minimalna wielkość wkładu własnego Pożyczkobiorcy wynosi 10% wartości przedsięwzięcia.
 3.     Maksymalna kwota wszystkich pożyczek udzielonych jednemu Przedsiębiorcy i podmiotom powiązanym w rozumieniu
      ustawy o rachunkowości nie może przekroczyć 10% kapitału Funduszu Pożyczkowego dla powiatu nowosolskiego.
 4.     Maksymalny okres spłaty pożyczek wynosi:

  • na cele inwestycyjne 60 miesięcy,
  • na cele obrotowe 36 miesięcy.
 5.     Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 6 miesięcy i wliczony jest do okresu spłaty pożyczki.
 6.     Oprocentowanie pożyczek jest równe stopie referencyjnej, tj. stopie bazowej ustalanej przez Komisję Europejską
      dla Polski plus marża.
 7.     Spłata pożyczek w ratach malejących.
 8.     Od kwoty przeterminowanej będą naliczane odsetki w wysokości 1,5 krotności odsetek ustawowych od należności
      złotowych.
 9.     Termin rozpatrzenia wniosku o pożyczkę wynosi do 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.
 10.     Decyzję o przyznaniu lub odrzuceniu  pożyczki podejmuje Rada Funduszu.
 11.     Przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczenia wykorzystanych środków pożyczki oraz wkładu własnego zgodnie z celem
      terminie określonym w umowie pożyczki.

 

UWAGA:

W przypadku istnienia wspólności majątkowej, do oceny zdolności kredytowej brane są pod uwagę zobowiązania obydwojga małżonków.

Przy ocenie wniosku brane są pod uwagę wszelkie powiązania kapitałowe oraz osobowe w innych podmiotach gospodarczych.