Nowe pożyczki 1Nowe pożyczki 2

pożyczki powodziowe
dla kogo

1. Pożyczka przysługuje Przedsiębiorcy, który w dniu wystąpienia powodzi:

  •  wykonywał, lub miał zawieszoną, działalność gospodarczą na obszarze gmin lub miejscowości wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385);
  • nie korzystał z innej pomocy udzielanej ze środków publicznych na pokrycie tych samych szkód powstałych w wyniku powodzi;
  • zatrudniał nie więcej niż 50 pracowników.

2. Pożyczka nie może być udzielona Przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu uzyskanej przez niego wcześniej pomocy publicznej, wynikającej z decyzji
    Komisji Europejskiej uznającej tę pomoc za niezgodną z prawem lub ze wspólnym rynkiem.