Nowe pożyczki 1Nowe pożyczki 2

pożyczki powodziowe
o programie

Pożyczki dla lubuskich Przedsiębiorców z sektora MŚP będą przyznawane ze środków rezerwy budżetu państwa w ramach programu realizowanego przez Ministra Gospodarki.

W przypadku wystąpienia powodzi, Lubuski Fundusz Pożyczkowy uruchomi program pożyczek powodziowych po wydaniu Rozporządzenia Rady Ministrów o zastosowaniu szczególnych rozwiązań określonych w ustawie.
Pożyczka może być przyznana do 50 tys. zł z przeznaczeniem na odbudowę majątku trwałego lub obrotowego zniszczonego lub utraconego w wyniku klęski żywiołowej. Po prawidłowym rozliczeniu wydatków, pożyczka może być umorzona w 100% (Przedsiębiorcy ubezpieczeni).

W przypadku Przedsiębiorcy nieposiadającego w dniu wystąpienia powodzi umowy ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych, który wykorzystał otrzymaną pożyczkę na usunięcie szkód powstałych w wyniku powodzi, umorzeniu podlega 75% udzielonej kwoty pożyczki. Pozostałe do spłaty 25% kwoty pożyczki nie podlega oprocentowaniu.