Nowe pożyczki 2Nowe pożyczki 1

pożyczki powodziowe
opłaty

1. W przypadku pożyczek powodziowych Fundusz nie pobiera żadnych opłat związanych z ich udzieleniem, wypłatą i spłatą.

2. W przypadku opóźnienia w zapłacie raty pożyczki, wierzytelność ta jest natychmiast wymagalna i stanowi należność przeterminowaną, od której będą naliczane odsetki umowne w wysokości równej stopie oprocentowania odsetek ustawowych w dniu wymagalności raty.

3. Po upływie terminu, na jaki została zawarta umowa pożyczki, cała niespłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna i stanowi należność przeterminowaną. Od wierzytelności tej będą naliczane odsetki ustawowe obowiązujące w dniu całkowitej wymagalności pożyczki.

4. Brak spłaty pożyczki w terminie 14 dni od daty jej całkowitej wymagalności, upoważnia do wszczęcia działań windykacyjnych wobec Pożyczkobiorcy.