Nowe pożyczki 2Nowe pożyczki 1

pożyczki powodziowe
wymagane dokumenty

 1. Zaświadczenie wydane przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla miejsca faktycznego wykonywania przez poszkodowanego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej, potwierdzające, że Przedsiębiorca poniósł szkodę w wyniku powodzi wg wzoru stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011r.
 2.  Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez Przedsiębiorcę (KRS/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), zaświadczenie o nadaniu numeru REGON oraz NIP.
 3.  Kopię dowodu tożsamości osoby podpisującej wniosek.
 4. Oszacowanie szkody sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego (jeśli Przedsiębiorca posiada).
 5. Oszacowanie szkody dokonane przez ubezpieczyciela (jeśli Przedsiębiorca posiada).
 6. Kopię umowy ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych (jeśli Przedsiębiorca posiada).
 7. Informację o wysokości ubezpieczenia przyznanego i/lub faktycznie wypłaconego przez ubezpieczyciela (jeśli Przedsiębiorca posiada).
 8. Inne dokumenty (w tym zdjęcia) uwiarygodniające poniesienie przez Przedsiębiorcę szkody, jeśli Przedsiębiorca nie posiada oszacowania szkody przez rzeczoznawcę majątkowego (jeśli Przedsiębiorca posiada).
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 53, poz. 312).
 10. Załącznik określający zakres i rodzaj szkód.
 11. Oświadczenie Przedsiębiorcy o (w treści wniosku o pożyczkę):
  • posiadaniu / nie posiadaniu umowy ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych; w przypadku zawarcia takiej umowy Przedsiębiorca jest zobowiązany do oświadczenia, jaka kwota ubezpieczenia została mu przyznana na dzień składania wniosku o udzielenie pożyczki;
  • wykonywaniu działalności gospodarczej lub jej zawieszeniu, w dniu wystąpienia powodzi, na obszarze gmin lub miejscowości, których dotyczy klęska powodzi;
  • nie korzystaniu z innej pomocy udzielanej ze środków publicznych na pokrycie tych samych szkód powstałych w wyniku powodzi;
  • zatrudnianiu nie więcej niż 50 pracowników w czasie wystąpienia powodzi;
  • wyrażeniu zgody na wgląd przedstawicieli Funduszu Pożyczkowego w dokumenty księgowe związane z wykorzystaniem udzielonej mu pożyczki oraz zobowiązaniu się do udzielenia wszelkich, wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, informacji w zakresie niezbędnym do weryfikacji wniosku o pożyczkę, jak również obsługi udzielonej pożyczki od dnia złożenia tego wniosku do dnia spłaty wymaganej części udzielonej pożyczki lub jej umorzenia;
  • nie ciążeniu na nim obowiązku zwrotu uzyskanej wcześniej pomocy publicznej, wynikającej z decyzji Komisji Europejskiej uznającej tę pomoc za niezgodną z prawem lub ze wspólnym rynkiem.