Nowe pożyczki 1Nowe pożyczki 2

pożyczki powodziowe
zasady udzielania pożyczek

 1.  Przedsiębiorca przeznaczy pożyczkę na usuwanie szkód powstałych w wyniku powodzi w rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych w miejscu faktycznego wykonywania działalności gospodarczej.
 2. Pożyczka może być udzielona jednokrotnie do wysokości poniesionej szkody, lecz nie więcej niż 50 tys. złotych.
 3. Wysokość pożyczki jest ustalana na podstawie oszacowania szkód poniesionych przez Przedsiębiorcę. W przypadku Przedsiębiorcy, który przed dniem wystąpienia powodzi nie zawarł umowy ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych kwota przyznanej pożyczki zostaje zmniejszona o 10%.
 4. W przypadku, gdy Przedsiębiorca posiadał w dniu wystąpienia powodzi umowę ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych, kwota pożyczki nie może przekraczać różnicy między wysokością poniesionych szkód, a wysokością odszkodowania przyznanego przez ubezpieczyciela.
 5. Oszacowania szkód poniesionych przez Przedsiębiorcę dokonuje rzeczoznawca majątkowy lub ubezpieczyciel, albo komisja powołana przez Fundusz Pożyczkowy.
 6. Koszt związany z oszacowaniem szkód przez rzeczoznawcę majątkowego może zostać pokryty przez Przedsiębiorcę ze środków finansowych uzyskanych w ramach pożyczki.
 7. Przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z oszacowaniem szkód w rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych dokonanym przez komisję powołaną przez Fundusz Pożyczkowy.
 8. Przedsiębiorca jest obowiązany do wykorzystania i przedstawienia rozliczenia otrzymanej pożyczki. Podstawę rozliczenia otrzymanej pożyczki stanowią rachunki lub faktury wystawione na Przedsiębiorcę po dniu wystąpienia powodzi.
 9. Okres spłaty pożyczki przez Przedsiębiorcę nie może przekroczyć 3 lat od dnia zawarcia umowy pożyczki.
 10. Okres karencji spłaty pożyczki wynosi 9 miesięcy i jest liczony od dnia zawarcia umowy pożyczki
 11. Pożyczka wykorzystana i rozliczona zgodnie z Regulaminem i Umową podlega umorzeniu z dniem złożenia do Funduszu Pożyczkowego rozliczenia wykorzystania pożyczki. Decyzję o umorzeniu podejmuje Fundusz Pożyczkowy po dokonaniu kontroli poniesionych przez Przedsiębiorcę wydatków.
 12. W przypadku Przedsiębiorcy posiadającego w dniu wystąpienia powodzi umowę ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych, który wykorzystał otrzymaną pożyczkę zgodnie z Regulaminem, umorzeniu podlega 100% udzielonej kwoty pożyczki.
 13. W przypadku Przedsiębiorcy nieposiadającego w dniu wystąpienia powodzi umowy ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych, który wykorzystał otrzymaną Pożyczkę na usunięcie szkód w rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych powstałych w wyniku powodzi, umorzeniu podlega 75% udzielonej kwoty pożyczki. Pozostałe do spłaty 25% kwoty pożyczki nie podlega oprocentowaniu.
 14. Pożyczka jest udzielana na wniosek Przedsiębiorcy.
 15. Wniosek o udzielenie pożyczki Przedsiębiorca składa do Funduszu Pożyczkowego w terminie 6 miesięcy od dnia wystąpienia szkody powstałej w wyniku powodzi.
 16. Wnioski o udzielenie pożyczki Fundusz Pożyczkowy rozpatruje w kolejności ich złożenia.
 17. Wypłata pożyczki następuje niezwłocznie po zawarciu umowy pożyczki na konto wskazane przez Przedsiębiorcę we wniosku o pożyczkę, z zastrzeżeniem posiadania przez Fundusz Pożyczkowy środków budżetowych przekazanych przez Ministra Gospodarki na wypłatę pożyczek.