Przejdź do głównej treści

Pożyczka płynnościowa - Podstawowe informacjePRZEZNACZENIE:

Pożyczka Płynnościowa jest skierowana do przedsiębiorstw, które dotknięte zostały negatywnymi skutkami gospodarczymi, powstałymi w wyniku pandemii COVID-19. Ze środków Pożyczki Płynnościowej finansowane będą wydatki bieżące i obrotowe przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą i jednocześnie mających siedzibę na terenie województwa lubuskiego.

Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące i obrotowe, w tym:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US);
 • zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy, 
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zakup towarów,  półproduktów, materiałów itp.


WARUNKI:

I. Wartość pożyczki:
1. Wartość Pożyczki nie może przekroczyć:
1) dla mikroprzedsiębiorstw       – 100 tys. zł;
2) dla małych przedsiębiorstw    – 200 tys. zł;
3) dla średnich przedsiębiorstw  – 500 tys. zł;
z zastrzeżeniem pkt 2.

2.    Kwota Pożyczki, jaką może otrzymać jeden Pożyczkobiorca ze środków Projektu, nie może przekraczać:
1) 50% łącznych kosztów Pożyczkobiorcy w 2019 r.;
albo
2)    kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na środki obrotowe od dnia udzielenia pożyczki przez okres najbliższych 6 miesięcy, oszacowanemu na podstawie zestawienia prognozowanych wydatków bieżących, obejmujących okres najbliższych 6 miesięcy. Wydatki te w ocenie Pożyczkodawcy muszą być uzasadnione i związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa,

przy czym ostateczna decyzja o wysokości udzielonej Pożyczki należy do Pożyczkodawcy.
II.    Okres finansowania: do 4 lat,
III.    Możliwość karencji w spłacie kapitału: do 6 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.
IV.    Oprocentowanie pożyczki (stałe w całym okresie jej spłaty):

 • Dla przedsiębiorstw działających do 12 miesięcy: od 4,15%
 • Dla przedsiębiorstw działających powyżej 12 miesięcy: od 1,15%

V.    Wkład własny Pożyczkobiorcy nie jest wymagany,
VI.    Brak opłat i prowizji za udzielenie oraz obsługę pożyczki,
VII.    Dogodne formy zabezpieczeń.

WYKLUCZENIA Z FINANSOWANIA:


Z finansowania wykluczeni są przedsiębiorcy, którzy:

 • Na dzień 31.12.2019 roku znajdowali się w trudnej sytuacji w rozumieniu Komunikatu Komisji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z dnia 31 lipca 2014 r., s. 1-28).
 • Rozpoczęli działalność gospodarczą po dniu 1 marca 2020 roku.
 • Nie wywiązali się z zobowiązań umownych wynikających z wcześniej otrzymanej pożyczki.


Środki z Pożyczki Płynnościowej nie mogą być przeznaczone na:

 

 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej; 
 • refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień zarejestrowania wniosku o pożyczkę zostały już poniesione (tj. opłacone);
 • refinansowanie, spłata rat lub wniesienie wkładu własnego dotyczących jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub zobowiązań leasingowych;
 • finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
 • finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiących lokatę kapitału;
 • finansowanie zakupu towarów lub usług od dostawców powiązanych z Pożyczkobiorcą, Pośrednikiem Finansowym, osobami upoważnionymi do reprezentacji tych podmiotów lub osobami mającymi wpływ na decyzję o udzieleniu Jednostkowej Pożyczki, 
 • finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego; 
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych; 
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych; 
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych; 
 • finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją; 
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych; 
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów; 
 • finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych; 
 • finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE; 
 • finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Unia Europejska

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
Komunikat
Zamknij
Facebook
Lubuski Fundusz Pożyczkowy nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu