Przejdź do głównej treści

Pożyczka płynnościowa - Zasady udzielania

 

 

  Parametry pożyczki   Pożyczka Płynnościowa
Minimalna wartość pożyczki brak
Maksymalna wartość pożyczki   1. Wartość Pożyczki nie może przekroczyć:
 • dla mikroprzedsiębiorstw       – 100 tys. zł,
 • dla małych przedsiębiorstw    – 200 tys. zł,
 • dla średnich przedsiębiorstw  – 500 tys. zł,
  z zastrzeżeniem pkt 2.

 2.    Kwota Pożyczki, jaką może otrzymać jeden Pożyczkobiorca ze środków Projektu, nie może przekraczać:

 • 50% łącznych kosztów Pożyczkobiorcy w 2019 r.;

albo

 • kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na środki obrotowe od dnia udzielenia pożyczki przez okres najbliższych 6 miesięcy, oszacowanemu na podstawie zestawienia prognozowanych wydatków bieżących, obejmujących okres najbliższych 6 miesięcy. Wydatki te w ocenie Pożyczkodawcy muszą być uzasadnione i związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa,


przy czym ostateczna decyzja o wysokości udzielonej Pożyczki należy do Pożyczkodawcy.

 

 Wysokość wkładu własnego Pożyczkobiorcy  brak
Okres spłaty pożyczki do 48 m-cy ( 4 lata )
Karencja w spłacie kapitału (nie wydłuża okresu spłaty  pożyczki) do 6 m-cy
  
Okres rozliczenia pożyczki do 180 dni
  
Oprocentowanie rynkowe (stałe w okresie spłaty pożyczki)   Dla przedsiębiorstw działających do 12 miesięcy: od 4,15%

Dla przedsiębiorstw działających powyżej 12 miesięcy: od 1,15%

Opłata za rozpatrzenie wniosku    Brak
Inne opłaty i prowizje

   Brak

 

 1. Pożyczka może być przeznaczona wyłącznie na cele bieżące i obrotowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 2. Pożyczka nie może być przeznaczona na spłatę innych pożyczek i kredytów.
 3. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie trwania pożyczki.
 4. Oprocentowanie pożyczki składa się ze stopy bazowej i marży.
  Stopa bazowa ustalana jest dla Polski przez Komisję Europejską i wg stanu na dzień 01.03.2021 r. wynosi 0,15% w skali roku.
  Marża ustalana jest w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r. str. 6). Jej wysokość uzależniona jest od okresu funkcjonowania i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej danego przedsiębiorstwa oraz od oferowanego poziomu zabezpieczenia.
 5. Decyzja o udzieleniu pożyczki i oprocentowanie pożyczki uzależnione są od wyniku badania zdolności kredytowej dokonanej przez Lubuski Fundusz Pożyczkowy.
 6. Od kwoty przeterminowanej będą naliczane odsetki w wysokości 1,5-krotności odsetek ustawowych od należności złotowych.
 7. Termin rozpatrzenia wniosku o pożyczkę wynosi do 30 dni od daty zarejestrowania kompletnego wniosku o pożyczkę.
 8. Decyzję o przyznaniu pożyczki lub odmowie jej udzielenia podejmuje Rada Funduszu.
 9. Przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczenia wykorzystanych środków pożyczki zgodnie z celem i terminem określonym w umowie pożyczki.UWAGA:

W przypadku istnienia wspólności majątkowej, do oceny zdolności kredytowej brane są pod uwagę zobowiązania obydwojga małżonków.

Przy ocenie wniosku brane są pod uwagę wszelkie powiązania kapitałowe oraz osobowe w innych podmiotach gospodarczych.
Wypłaty pożyczek następują do wysokości wolnych środków zgromadzonych na rachunku projektu.
Dla podmiotów prowadzących działalność powyżej 12 miesięcy rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki RRSO wynosi 4,6461%, przy następujących założeniach:

 • kwota pożyczki: 200 000 złotych,
 • okres spłaty: 48 miesięcy,
 • oprocentowanie: 4,55% w skali roku,
 • prowizja przed uruchomieniem pożyczki: 0%,
 • opłata za rozpatrzenie wniosku: 0 złotych.

Całkowity koszt pożyczki to 18.569,80 złotych. Rata kapitałowa to 4.166,67 złotych. Najwyższe odsetki przy pierwszej racie wynoszą 740,67 złotych, a najniższe przy ostatniej racie 16,10 złotych.
(obliczone dla wypłaty pożyczki w dniu 01 czerwca 2021 roku).


Unia Europejska

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
Komunikat
Zamknij
Facebook
Lubuski Fundusz Pożyczkowy nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu