Nowe pożyczki 2Nowe pożyczki 1

POŻYCZKA NA INNOWACJE
ZABEZPIECZENIA

Prawne zabezpieczenie pożyczki może stanowić w szczególności:

  • weksel in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową;

  • poręczenie wekslowe przez osoby trzecie;

  • hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości;

  • zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej, ustanowiony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wraz z cesją praw z  polisy ubezpieczeniowej;

  • przewłaszczenie środków trwałych zakupionych przez Ostatecznego Odbiorcę z pożyczki lub innych środków trwałych będących własnością Ostatecznego Odbiorcy lub osoby trzeciej wraz z cesją praw z  polisy ubezpieczeniowej;

  • przelew wierzytelności z rachunku lokat terminowych;

  • oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 pkt. 4 lub 5 Kodeksu postępowania cywilnego;

  • inne zaakceptowane przez Pośrednika Finansowego zabezpieczenie majątkowe.

Zabezpieczenia mogą być stosowane łącznie, z zastrzeżeniem, że Pośrednik Finansowy ma prawo do ustalania wymaganych przez niego prawnych zabezpieczeń, adekwatnych do ryzyka związanego z udzieleniem pożyczki, przy czym jedną z obligatoryjnych form zabezpieczenia jest weksel in blanco z klauzulą „bez protestu”.

Minimalna wysokość zabezpieczenia Pożyczki na innowacje wynosi co najmniej 100% wartości pożyczki, powiększonej o kwotę należnych odsetek.