Przejdź do głównej treści
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

Polityka prywatności

         § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony WWW oraz innych mediów jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra, zwanym dalej ARR.
 3. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych wyznaczonego przez ARR: Rafał Wielgus, e-mail: iod@region.zgora.pl.
 4. Dane osobowe przetwarzane są przez ARR zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 6. ARR dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

  • przetwarzane zgodnie z prawem;
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz
  • przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

7.   Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, ARR wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. ARR stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 2. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
  ARR uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony

  jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ARR lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

   Przetwarzanie danych osobowych przez ARR wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.2 polityki prywatności.
     
 2. CEL, ZAKRES, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
  Dane osobowe jakie będą przetwarzane:

  • imię i nazwisko;
  • numer telefonu;
  • adres e-mail;
  • adres zamieszkania;
  • adres prowadzonej działalności;
  • nazwa firmy.

   ARR może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

    

   Cel przetwarzania danych

   Podstawa prawna przetwarzania danych

   Okres przechowywania danych

   Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić ARR lub jakie mogą być podnoszone wobec ARR

   Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes ARR) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ARR  – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić ARR lub jakie mogą być podnoszone wobec ARR

   Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez ARR, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec ARR (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec ARR wynosi sześć lat).

   Prowadzenie komunikacji za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej ARR

   Prawnie uzasadnione interesy ARR takie jak: obrona, ustalenie i dochodzenie roszczeń związanych z korespondencją prowadzoną pomiędzy Panią/Panem a ARR Danych Osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit a, f RODO).

   W trakcie rozmowy oraz po rozmowie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie/wiadomość, w przypadku gdyby zaistniała taka konieczność

   Prowadzenie komunikacji za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej ARR w zakładce Wstępny Wniosek Pożyczkowy

   Prawnie uzasadnione interesy ARR takie jak: obrona, ustalenie i dochodzenie roszczeń związanych z korespondencją prowadzoną pomiędzy Panią/Panem a ARR Danych Osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit a, f RODO).

   Przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku oraz okres 4 lata po zakończeniu okresu spłaty udzielonej pożyczki.

   Badanie opinii klienta

   Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyrażenia opinii

   Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. 3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  Dla prawidłowego funkcjonowania Strony WWW konieczne jest korzystanie przez ARR z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). ARR korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Przekazanie danych przez ARR nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – ARR przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

 4. PROFILOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Przetwarzane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka.

 5. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od ARR dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez ARR na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez ARR, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes ARR), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z ARR poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres ARR wskazany na wstępie polityki prywatności lub mailowo na adres iod@region.zgora.pl.
 6. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

  ARR nie przekazuje danych do państw trzecich.

   § 3. POLITYKA COOKIES
 1.  COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM I ANALITYKA
  • Aby nasza strona internetowa funkcjonowała poprawnie, kiedy ją odwiedzasz, używamy technologii znanej jako „pliki cookie”. Są to małe pliki, które wysyłamy do Twojego komputera i później możemy się do nich odnieść. Mogą to być pliki cookie sesyjne bądź trwałe (session lub persistent cookies) i mogą korzystać z technologii takiej jak JavaSript lub Flash. Pliki cookie pomagają nam uczynić Twój pobyt na stronie płynnym i tak osobistym, jak tylko to możliwe. Pokazują nam, co wszyscy użytkownicy robią na naszej stronie, a to pomaga nam podnosić komfort jej użytkowania. Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

 2. Cookies stosowane przez ARR:apewniają spójność strony;
  • umożliwiają korzystanie z czatu na żywo;
  • poprawiają wydajność strony, skracając czas ładowania;
  • zwiększają komfort użytkowania;
  • umożliwiają udostępnianie i polubienie materiałów na innych stronach.

 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 4. Pliki cookie są przez nas wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą. W celu wyrażenia zgody na wysłanie i korzystanie przez nas z plików cookie, dokonaj odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz, lub pozostaw je na domyślnym poziomie, umożliwiającym przetwarzanie danych. W celu wprowadzenia zmian zastosuj się do instrukcji, które znajdziesz klikając przycisk „Pomoc” w menu swojej przeglądarki.
 5. Pliki cookie używane są dla polepszenia jakości świadczonych usług, przykładowo:
  • sprawdzają jak wiele osób korzysta z usług, aby ułatwić im użytkowanie i zapewnić wystarczającą pojemność i prędkość strony;
  • analizują dane, które umożliwiają nam zapoznanie się ze sposobem korzystania z usług administracyjnych online, abyśmy mogli je ulepszać.
 6. Prosimy, abyś swoją decyzję w przedmiocie udzielenia zgody na wysłanie i korzystanie przez nas z plików cookie podjął bezpośrednio po wejściu na naszą stronę internetową.
 7. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 8. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  https://support.google.com/chrome/answer/95647
  https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 9. Pliki cookies przechowywane są przez określony czas na Twoim urządzeniu końcowym (pliki stałe o czasie przechowywania od 1 dnia do 2 lat) oraz pliki tymczasowe (sesyjne o czasie przechowywania ograniczonym do opuszczenia strony lub ponownego uruchomienia przeglądarki internetowej).
Unia Europejska

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
Komunikat
Zamknij
Facebook
Lubuski Fundusz Pożyczkowy nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu