Przejdź do głównej treści
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

Pożyczka Inwestycyjna – aktualnie pożyczki niedostępne w województwie lubuskim - Dla kogo

Pożyczka Inwestycyjna 2 jest skierowana w szczególności do przedsiębiorstw będących w fazie Start-up, tych które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy oraz wprowadzą produkty nowe dla firmy powstałe w wyniku realizacji inwestycji finansowanej ze środków pożyczki.

O udzielenie Pożyczki Inwestycyjnej 2 mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, tj:

  • mikro to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR,
  • małe to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR,
  • średnie to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, a roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.

 2. są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego,

 3. nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt. 20 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowanych znajdujących się w trudnej decyzji (Dz. Urz. UE C 249/1 Z 31.07.2014 r.),

 4. nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej  uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,

 5. nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzania Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis),

 6. nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji, w szczególności na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o skutkach powierzenia wykonywanej pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terenie RP, art. 9 ust. 1 pt. 2a ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

 7. nie są podmiotami, w stosunku do których Pośrednik Finansowy lub osoby upoważnione do jego reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy tez faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację Operacji,

 8. najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Inwestycyjnej posiadają w województwie lubuskim siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada ujawnionego w CEIDG stałego lub dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, może otrzymać wsparcie pod warunkiem, że posiada adres zamieszkania na terenie województwa lubuskiego, co zostanie potwierdzone przez Pośrednika Finansowego na podstawie wiarygodnych danych pochodzących np. ze składanych przez przedsiębiorcę deklaracji do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub złożonego wniosku o dokonanie wpisu do CEiDG, w których to dokumentach zostało ujawnione miejsce zamieszkania przedsiębiorcy,

 9. nie posiadają zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych.
Unia Europejska

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
Komunikat
Zamknij
Facebook
Lubuski Fundusz Pożyczkowy nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu